บริหารจัดการทรัพยากรประมงควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูนสกลนคร สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน ในเขื่อนน้ำอูน จ.สกลนครพื้นที่บ้านนาเลา บ้านนาทันและบ้านห้วยบุ่น ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนครผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเครื่องมือข่ายลอย จำนวน ๓๐ ผืน ทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ้ฝืน พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ร.ก. ก..

จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง

2-3 กรกฎาคม 63 นปจ.เขื่อนน้ำอูน สกลนคร ร่วมกับ สนง.ประมงจังหวัดบึงกาฬ และ ชปพ.ประมง ร่วมกันออกตรวจควบคุมการทำประมงในหนองกุดทิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันจับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงฯ จำนวน 1 ราย ความผิดตามมาตรา 60,70 โทษ ม.141,138ตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 และ พรก.การประมง(ฉ.2)พ.ศ.2560(ฉ.แก้ไข) ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีที่ สภ.เมืองบึงกาฬ ปจว.ข้อ 1 ลว.3 ก.ค.63 เวลา 01.02น. คดีที่ 149/3 ยึดทรัพย์ที่134/63 ร.ต.อ.กฤษฎ์ เหล่าโพธิ์ชัย พนักงานสอบสวน ..

ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย

วันที่ 3 กรกฎาคม 63 นปจ.เขื่อนน้ำอูน สกลนคร สังกัด ศปจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ประจำปี2563 ผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับ สนง.ประมงจังหวัดบึงกาฬ ชปพ.ประมง และชุมชนบ้านหนองฆ้องคำ ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย ขนาด 15-25ซม. จำนวน 1,000 ตัว ลงในเขตอนุรักษ์โครงการฯ หนองกุดทิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬอนึ่ง พันธุ์ปลาสวายได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 สกลนคร ..

กิจกรรมควบคุม ออกปฎิบัติงานตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563

            ในวันที่  8 กรกฎาคม 2563 นายชูศักดิ์  เณรเลียบ  หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก   มอบหมายให้นายไพสันต์  แพงศร  ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจนางพญา 11 รวม 5  นาย ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในพื้นที่ จ.นครนายก , จ.ปราจีนบุรี , จ.ฉะเชิงเทรา และได้มีการร้องร้องเรียนมา..

การร่วมกิจกรรมสร้างแหล่งอาหารที่หลบภัยของสัตว์น้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บ้านโนนคูณ ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหารร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อสิรินธร และที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมสร้างแหล่งอาหารที่หลบภัยของสัตว์น้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บ้านโนนคูณ ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  ..

ประมงอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง นายสำรอง ศรีคง บ้านหนองสิม หมู่ 14 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ..

โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4  ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัด อุบลราชธานี

วันที่19 มิถุนายน 2563 นายประชุม ดวนใหญ่นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิสิษฎ์) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4  ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัด อุบลราชธานี  ภายในงานมีการจำหน่าย สินค้า อุปโภค บริโภค มากมาย รวมทั้ง มีร้านค้ากลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ จาก อำเภอสิรินธร อำเภอโขงเจียม และกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลอำเภอสิรินธร ร่วมจำหน่ายสินค้าภายใ..

การมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร (ปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว) ตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 มิถุนายน 2563  นายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ (รับผิดชอบอำเภอสำโรง) นางอัจฉราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร (ปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว) ตามโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบ่อดิน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้  1.อำเภอวารินชำราบ เกษตรกร จำนวน 59 ราย  อาปลานิลแปลงเพศ จำนวน 47,200 ตัว 2.อำเภอสำโรง เกษตรกร จ..

การจัดงานประกาศใช้มาตรการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ประจำปี 2563

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต4 (อุบลราชธานี) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ การจัดงานประกาศใช้มาตรการกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ประจำปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึง กันยายน 2563 และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัว บริเวณแม่น้ำชี บ้า..

ร่วมปล่อยปลาตะเพียน และปลานิล จำนวน ๑ แสนตัว (ศูนย์วิจัยฯ สัตว์น้ำจืดเขต ๑๐ (กาญจนบุรี ( สนับสนุน) ในโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง โดยนายพิพัฒน์ เฉลิมกุล ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น ๑ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม ๔ นาย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๐ (กาญจนบุรี) ประมงอำเภอทองผาภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ปล่อยปลาตะเพียน และปลานิล จำนวน ๑ แสนตัว (ศูนย์วิจัยฯ สัตว์น้ำจืดเขต ๑๐ (กาญจนบุรี) สนับสนุน) ณ บ่อน้ำ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง เพื่อเป็นการเ..