เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกรตรวจประเมินฟาร์ม GAP และ SL พร้อมมอบใบรับรองฟาร์ม ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ อ.ศรีเทพ อ.หล่มสัก และ อ.หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563 นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางอรุณา จั่นตอง นักวิชาการประมงชำนาญการ ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมงเพื่อตรวจประเมินฟาร์ม GAP และ SL พร้อมมอบใบรับรองฟาร์ม ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ อ.ศรีเทพ อ.หล่มสัก และ อ.หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ..

ศูนย์อุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

ศูนย์อุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี 038-398049 ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.2563 – 5 มิ.ย. 2563..

กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2563

      วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้มอบหมายให้นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตรัง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง โดยมีนายจรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืด ได้แก่ พันธุ์ปลาไน ปลาบ้า และปลากระแห แก่เกษตรกรภายใต้โคร..

สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 82,000 ตัว ให้แก่เกษตรกร จำนวน 82 ราย ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับประมงอำเภอเขาค้อ สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 82,000 ตัว ให้แก่เกษตรกร จำนวน 82 ราย ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกร กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง (เกษตรทฤษฎีใหม่) โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ ..

มอบพันธุ์ปลากินพืชและปัจจัยการผลิต (อาหารปลากินพืช) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ พรหมชัยรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสุพจน์ ทองจันทร์ นักวิชาการประมง ดำเนินการมอบพันธุ์ปลากินพืชและปัจจัยการผลิต (อาหารปลากินพืช) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดิน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องม..

มอบพันธุ์กบและปัจจัยการผลิต (อาหารและกระชังบก) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 11 และ 14 พฤษภาคม 2563 นายเมธา คชาภิชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์ พรหมชัยรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสุพจน์ ทองจันทร์ นักวิชาการประมง ดำเนินการมอบพันธุ์กบและปัจจัยการผลิต (อาหารและกระชังบก) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10 ราย ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงกบในกระชังบก โครงการพัฒน..

กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ปีงบประมาณ 2563

      วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) พร้อมนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการชำนาญการ และนางสาวกิ่งไผ่ ส่งแสง นักวิชาการประมง ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมการจัดเวทีสำรวจความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 10) ณ จุดเรียนรู้แปลงของนายวิชัย รุ่งเรือง ตำนาพละ อำเภอเมือ..

ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบให้คณะกรรมการแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์สุวรรณ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต4 อุบลราชธานี มาปล่อยลงแหล่งน้ำชุมชนเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้กับชุมชน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายบัญญัติไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบให้คณะกรรมการแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโพธิ์สุวรรณ ม.7 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร รับพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 50,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต4 อุบลราชธานี มาปล่อยลงแหล่งน้ำชุมชนเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้กับชุมชนต่อไป ..

ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรอำเภอพิบูลมังสาหารที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครื่อข่ายด้านประมง ปี 2560-2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรอำเภอพิบูลมังสาหารที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครื่อข่ายด้านประมง ปี 2560-2562 จำนวน 5 ราย มอบปลาตะเพียนรายละ1000ตัว อาหารปลากินพืช 2 กระสอบ.ณ.สนง.เกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร ..

ประมงอำเภอเขื่องใน มอบปัจจัยการผลิตแก่ ศพก เครือข่ายด้านประมง อำเภอเหล่าเสือโก้ก ปี 2560

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน มอบปัจจัยการผลิตแก่ ศพก เครือข่ายด้านประมง อำเภอเหล่าเสือโก้ก ปี 2560 จำนวน 3 ราย ปี 2561 จำนวน 1 ราย และ ปี 2562 จำนวน 1 ราย  ..