เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกรเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงให้บริการแก่เกษตรกรอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 1 ราย ที่เดินทางมาขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1

วันนี้ (26 ตุลาคม 2564 ) เวลา 09.05 น. ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง ให้บริการแก่เกษตรกรอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 1 ราย ที่เดินทางมาขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการต่ออายุทะเบียน และออกบัตรใบใหม่ให้เพื่อเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ..

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม QGIS เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้กับการวางเขตข้อมูลด้านการประมง

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง และ ว่าที่ร.ต.วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ร่วมกับนายทศพร  สาธรวิศิษฐ์ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม QGIS เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้กับการวางเขตข้อมูลด้านการประมง เช่น ข้อมูลศูนย์ฯ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง และข้อมูลพิก..

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแจ่วบองบ้านเกษตรสมบูรณ์  เลขที่ 64 ม.10 ต.แสนสุข  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 25 ตุลาคม 2564  นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแจ่วบองบ้านเกษตรสมบูรณ์  เลขที่ 64 ม.10 ต.แสนสุข  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ..

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจลำน้ำมูล เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำและอุทกภัย

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง  ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สำรวจลำน้ำมูล เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำและอุทกภัย โดยนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานคณะสำรวจลำน้ำมูล  พร้อมนี้นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การ..

 ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 5 ร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 5 ร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ..

ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ และวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ และวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ..