เกษตรอินทรีย์
โครงการ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์    880

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า ปูทะเลมีชีวิต ปลาเก๋าแช่เย็น ปูม้าแช่เย็น และปลาทูแช่แข็ง จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน


       วันที่ 14 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำและเอกสารการนำเข้า ปูทะเลมีชีวิต ปลาเก๋าแช่เย็น ปูม้าแช่เย็น และปลาทูแช่แข็ง จากประเทศเมียนมา ผ่านทางช่องทางจุดผ่านแด.. 

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดกาญจนบุรี    6

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอสิรินธร ร่วมจัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน


       วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร จัดฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ .. 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี    24


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900