Zoning by Agri-Map
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)    127

ในวันที่ 24 กันยายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี เข้าเก็บคุณภาพน้ำหลังปล่อยปลา และติดตามผลการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri - Map) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว ปีงบประมาณ 2562


       ในวันที่  24  กันยายน  ๒๕๖๒  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี  เข้าเก็บคุณภาพน้ำหลังปล่อยปลา และติดตามผลการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zon.. 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี    19

ออกติดตามประเมินผลผลิตและตรวจวัดคุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)ในพื้นที่ อำเภอสระใคร อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอรัตนวาปี อำเภอโพนพิสัยและอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 65 ราย


       วันที่ 16-20 กันยายน  2562 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ติดตามประเมินผลผลิตและตรวจวัดคุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)ในพื้นที่ อำเภอสระใคร อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอรัตนวาปี อำเภอโพนพิสัย.. 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย    30


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900