Smart Farmer
โครงการ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer    863

ระมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายได้-หนี้สิน  และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓


       วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายได้-หนี้สิน  และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (smart farmer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐ ราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน, เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนายสำราญ แก้วนิล ประมงอาสา ช.. 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี    6


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900