งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร
งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร    8,849

นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม


       วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวพิทยารัตน์ สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ ในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดม เพื่อเตรียมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงในแ.. 

 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี    6

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงท่าข้าม และแสมดำ เขตบางขุนเทียน


       21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางขุนเทียนเข้าร่วมประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงท่าข้าม และแสมดำ เขตบางขุนเทียน เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาภัยแล้ง แ.. 

 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร    9


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2019

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900