กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านประมง    9,512

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำมิได้มีถิ่นเกิดในประเทศไทย ตามอนุสัญญา CITES


       23 มกราคม 2563 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ฟาร์มเพาะเลี้ยง ปลากระเบน Black Diamond โดยได้รับการแจ้งครอบครองและการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำมิได้มีถิ่นเกิดในประเทศไทย ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์และพื.. 

 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร    2


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900