องค์ความรู้ด้านประมง
องค์ความรู้ด้านประมง (Knowledge Management)    14,796

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรม ส่งเสริม/ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จัดโดยกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ


       20-21 มกราคม 2563 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยสำนักงานประมงเขตพื้นที่1,3 ร่วมการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน โดยมีกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง เป็นผู้จัดการอบรม ณ โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร เขตคลองสามวา และโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์.. 

 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร    8

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่3/2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


       วันที่ 9 มกราคม 2563 นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่3/2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โ.. 

 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ    7

สำนักงานประมงอำเภอขนอม ดำเนินการประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอขนอม


       วันที่ 11 มกราคม 2563 นายพาสนธรรม ใจสนุก ประมงอำเภอขนอม ดำเนินการประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาการดำเนินงาน การกรอกข้อมูลสมุดบันทึกการทำการประมง ตามโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้น.. 

 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช    7


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900