ประกาศกรมประมง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวง

มาตรา ๖ และ มาตรา ๗

 ที่มา: กองกฏหมาย