การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตต์การประมงไทย พุทธศักราช 2482

การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตต์การประมงไทย พุทธศักราช 2482
 

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามกฏหมายหรือรักษาการร่วมกับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอื่น

และเพื่อยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต

หรือการประกอบอาชีพ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน


      เป็นการดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


     กรมประมงจึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการประมงในเขตต์การประมงไทย พ.ศ. 2482

ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2564
 

คลิกด้านล่างเพื่อแสดงความคิดเห็น

การรับฟังความคิดเห็นต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมง ในเขตต์การประมงไทย พุทธศักราช 2482 ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (google.com)


 

 ที่มา: กองกฏหมาย