ข่าวประชาสัมพันธ์ 319/2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายโกศล สมัครสมาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วย นายเทวกุล บุญประกอบ ประมงอำเภอท่าตูม นายสุวัฒน์ เขียวแก้ว ประมงอำเภอชุมพลบุรี ร่วมเป็นวิทยากร และ นายวิษณุ กัลยาพันธ์ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง ออกพื้นที่ เพื่อฝึกอบรมคณะกรรมการดูแลรักษาแหล่งน้ำ จำนวน 20 ราย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร (กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดการสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน) ในเขตพื้นที่ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์