ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้แก่ ปลานิลมีชีวิต ปลาดุกมีชีวิต ปลาสวายแช่เย็น และปลายี่สกแช่เย็น ผลการตรวจสอบสินค้าถูกต้องตามสำแดงในใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจปล่อยตามระเบียบต่อไป