นางสาวระพีพร ดวงสุวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) มอบหมายให้นางสาวระพีพร ดวงสุวรรณ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ด่านพรมแดนแม่สาย (สะพานข้ามแม่น้ำสาย   แห่งที่ 1) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สินค้าที่ตรวจพบได้แก่ กุ้งขาวแช่เย็น กุ้งก้ามกรามแช่เย็น ปลาดุกมีชีวิต และปลานิลมีชีวิต ผลการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำถูกต้องตามสำแดงในใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์   สัตว์น้ำเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อย ตามระเบียบต่อไป