ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 03.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทปลาตุหนามีชีวิต จำนวน 11 กล่อง น้ำหนัก 340 กิโลกรัม ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบินที่ FD/850 ตรวจสอบถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงได้ออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และอนุญาตให้ส่งออกต่อไป