ติดตามงานโครงการแปลงใหญ่

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ศพจ.เลย ร่วมบูรณาการกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย ออกติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด (ปลากระชัง) สำรวจ ให้ความรู้ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.7417-2559 และให้ความรู้ทักษะการทำน้ำหมัก จุลินทร์ ปม.1 เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ อันจะนำไปสู่การผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ได้รับการสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)