กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกีรยติและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563  เวลา 14.00 น. ณ ปากคลองจิหลาด หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนลูกพันธุ์ปูม้าเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 10,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกีรยติและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับประมงอำเภอเมืองกระบี่ หัวหน้าหน่วย ทพ. 2 (สุสานหอย) ถึงหน่วยงานอื่นๆ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้