กรมประมง กรมการค้าภายใน ตลาดไท จับมือช่วยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เปิด “ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ในยุค COVID-19

กรมประมง กรมการค้าภายใน ตลาดไท จับมือช่วยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เปิด “ตลาดประมงปลอดภัย GAP” ในยุค COVID-19 บนพื้นที่ตลาดไทกว่า 7,750 ตร.ม. เตรียมปั้นเป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำแห่งใหม่

---------------------------------------------

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) พร้อมด้วยนายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย (ผู้แทนเกษตรกรกุ้งก้ามกราม) นายชาลี จิตรประสงค์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง ฉะเชิงเทรา (ผู้แทนเกษตรกรกุ้งขาวแวนาไม) และนายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (ผู้แทนเกษตรกรปลากะพงขาว) ร่วมกันแถลงข่าว “การเปิดตลาดประมงปลอดภัย GAP” เพื่อเกษตรกรไทย ปลอดภัยถึงผู้บริโภค ในยุค COVID-19 ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมมือของทุกฝ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายผลผลิต อาทิ กุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนาไม และปลากะพงขาว เป็นต้น และเป็นอีกช่องทางการกระจายสินค้าสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยในอนาคตคาดหวังที่จะผลักดันให้ “ตลาดประมงปลอดภัย GAP” เป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำแห่งใหม่ เพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศต่อไป

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบใหม่ ในประเทศไทย ที่มีแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคจากตลาดกลางกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและได้ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่น สร้างความ ตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำ ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และธุรกิจต่อเนื่องในภาคการประมง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว โดยที่ผ่านมาได้เร่งระบายสินค้าสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้งทะเล และกุ้งก้ามกรามออกสู่ตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็วที่สุด เช่น การเปิดพื้นที่ในกรมประมงให้เกษตรกรมาขายกุ้ง และในส่วนของภูมิภาคได้ให้สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ เปิดให้เกษตรกรมาขายกุ้งโดยตรงแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือห้องเย็นโรงงานแปรรูปในการรับซื้อกุ้ง และประสานความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนในการช่วยประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจในการบริโภคกุ้งและสินค้าสัตว์น้ำและช่วยเป็นแหล่งจำหน่ายกุ้งอีกด้วย อาทิ กรมอนามัย Modern Trade สื่อมวลชน กองทัพบก ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร และตามนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาระบบการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการแถลงข่าว “การเปิดตลาดประมงปลอดภัย GAP” ณ ตลาดไท ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มตลาดค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อเป็นสถานที่กระจายสินค้าสัตว์น้ำ เพราะด้วยทำเลที่ตั้งของตลาดไทนั้น มีความเหมาะสม เพราะเป็นตลาดใหญ่ที่ครบวงจร มีฐานลูกค้าที่สามารถกระจายสินค้าสัตว์น้ำไปสู่ภาคอีสานและภาคเหนือ รวมทั้ง Modern Trade ใหญ่ๆ ซึ่งประโยชน์ในระยะสั้นของการเปิดตลาดนี้ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำในภาวะวิกฤต COVID-19 ซึ่งจะเปิดให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายได้ ส่วนในระยะยาว คือ การพัฒนาให้เกษตรกรเข้าสู่วัฏจักรการตลาดด้วยตนเอง ให้เกษตรกรได้เรียนรู้แนวคิดด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบใหม่ที่มีการวางแผนการผลิตสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะสามารถช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง เข้าสู่กลไกการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรได้

โดยเบื้องต้นมีเกษตรกรเข้ามาร่วมจำหน่ายสินค้าประมงปลอดภัยในครั้งนี้ กว่า 200 ราย จาก 5 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนาไม และปลากะพงขาว ซึ่งเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมประมงทั้งสิ้น เพื่อให้เกิดตลาดที่มีคุณภาพของสินค้าที่ผู้บริโภคเชื่อถือได้ โดยในช่วงแรกจะเป็นการจำหน่ายผลผลิตในลักษณะขายส่ง เริ่มต้นที่วันละ 5 ตัน และสามารถเพิ่มปริมาณได้อีกหากเป็นที่นิยมของผู้ซื้อ

ทั้งนี้ ในอนาคตจะร่วมกันพัฒนาให้เป็นตลาดสัตว์น้ำยุคใหม่ ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย สินค้าคุณภาพปลอดภัย เกษตรกรจำหน่ายเอง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถเข้าสู่กลไกการค้าได้โดยตรง ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง ผู้บริโภคได้สินค้าดีมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ภายใต้ระบบการบริหารจัดการตลาดให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วย ซึ่งกรมประมง เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมง...อธิบดีกรมประมง กล่าว

ในส่วนของทางตลาดไท นายโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวว่า ทางตลาดไท ได้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งของตลาดให้เป็นโซนจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัย โดยจัดสรรพื้นที่กว่า 7,750 ตารางเมตร สำหรับรองรับเกษตรกรและผู้ซื้อ มีการปรับโครงสร้าง และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไปตามมาตรฐานของกรมประมง พร้อมมีระบบการจัดจำหน่ายเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เข้มงวด มีระบบ QR Code ที่ใช้ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้าได้ รวมไปถึงมาตรการ D-M-H-T ที่เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะ ก่อนเข้าตลาด เพื่อสุขอนามัยที่ดี ที่สำคัญ ทางตลาดไทยังยินดีเปิดให้บริการเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายฟรี เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 เมษายน 2564 อีกด้วย