กรมประมง มอบประกาศ “เครื่องหมายตะเพียนทอง” ให้เกษตรกรรายแรก การันตีมาตรฐานสินค้าประมง ใน Fisheries Shop

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานโพธิ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้มอบประกาศ “เครื่องหมายตะเพียนทอง” สินค้าระดับคุณภาพชั้น 1 สินค้าคุณภาพมาตรฐานดีเยี่ยม ให้เกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา จังหวัดปทุมธานี จำหน่ายสินค้าปลาดุกแปรรูป อาทิ หนังปลาดุกทอดกรอบ ปลาดุกเส้นทอด ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกส้ม ฯลฯ ซึ่งเป็นเกษตรกรรายแรกที่ได้รับการรับรองฯ หลังจากมีการออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop พ.ศ.2563 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าสินค้ามีความสด สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานการผลิต ผ่านการรับรองคุณภาพจากกรมประมงจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันอุดหนุนสินค้าประมงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวประมงไทย ได้บนเว็บไซต์ Fisheries Shop ส่วนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สนใจเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าออนไลน์ใน Fisheries Shop สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น โทรศัพท์.0 2579 -8710 และ Call Center กรมประมง โทรศัพท์ 0 2562 0600 – 15 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม : เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าประมง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับคุณภาพชั้น 1 สินค้าคุณภาพมาตรฐานดีเยี่ยม : เครื่องหมายตะเพียนทอง

สินค้าสัตว์น้ำสดประเภทมีชีวิตแช่เย็นและแช่แข็ง มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1.1 สินค้าสัตว์น้ำสด : เป็นสินค้าสัตว์น้ำที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

หรือเป็นสินค้าที่มาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมายสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มีวิธีการจัดการหลังการจับ

ถูกสุขลักษณะ และสามารถรักษาความสดของสัตว์น้ำจากฟาร์มจนถึงมือผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์ต้องปลอดภัยจากการปนเปื้อน มีการแสดงฉลากแสดงข้อมูลสินค้าที่ชัดเจน

1.2 สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป : ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

หรือมาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมาย และผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับเลขสารบบอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยบรรจุภัณฑ์ต้องสะอาด ปลอดภัย เหมาะกับการบรรจุอาหาร และสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้จนถึงมือผู้บริโภค

2. ระดับคุณภาพชั้น 2 สินค้าคุณภาพมาตรฐานดี : เครื่องหมายตะเพียนเงิน

วัตถุดิบมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) หรือมาจากการทำประมงถูกกฎหมาย สถานที่ผลิตที่มีการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถานที่ผลิตและกระบวนการผลิต เป็นไปตามมาตรฐานสุขลักษณะทั่วไป (GMP) บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับการบรรจุอาหาร และสวยงาม

3. ระดับคุณภาพชั้น 3 สินค้าคุณภาพมาตรฐาน : เครื่องหมายตะเพียนทองแดง

วัตถุดิบมาจากฟาร์ม Safety level หรือมาจากการทำประมงถูกกฎหมาย สถานที่ผลิตอาหาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาด ปลอดภัย เหมาะกับการบรรจุอาหาร