Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้แทนธนาคารออมสิน คุณสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คุณประสาน พูลเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ผู้แทนชาวประมง คุณปิยะ เทศแย้ม รองนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และคุณพิชัย แซ่ซิ้ม เลขาสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันแถลงข่าว Kick Off เปิดโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ซึ่งเป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ ให้สามารถกู้เงินไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยรัฐจะชดเชยให้ ร้อยละ 3 ต่อปี ชาวประมงจ่ายเอง ร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งนี้ผู้เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 25 พฤษภาคม 2564 ณสำนักงานประมงจังหวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัดและสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 561 3353 ในวันและเวลาราชการ