ประชาสัมพันธ์ กรมประมงรับสมัครเข้ารับราชการ บรรจุทันที 30 อัตรา ท่านที่ประสงค์เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมประมง สนใจสมัครได้ ที่ https://fisheries.thaijobjob.com/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ กรมประมงรับสมัครเข้ารับราชการ บรรจุทันที 30 อัตรา
ท่านที่ประสงค์เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมประมง
สนใจสมัครได้ ที่ https://fisheries.thaijobjob.com/
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 24 อัตรา
คุณวุฒิ
- ปวท. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/วิชาประมง/
เทคโนโลยีประมง
- ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/แปรรูปสัตว์น้ำ/
การควบคุมเรือประมง/อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
- อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี หรือ 3 ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์/
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- ผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ
2. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา
คุณวุฒิ
- ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล/เขียนแบบเครื่องกล/เทคนิคการผลิต/
เทคนิคโลหะ/ช่างกลการเกษตร
- ผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
- ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีโทรคมนาคม
- ผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ
4. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 อัตรา
คุณวุฒิ
- ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- ผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ
5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ปวท. /ปวส./อนุปริญญา หลักสูตร
2 ปี หรือ 3 ปี ทุกสาขา และ
- ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล
ใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
3. ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล
ใกล้ฝั่งขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
- ไม่ต้องผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ

หมายเหตุ : กรณีชื่อประกาศนียบัตรชื่อไม่ตรง ตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ให้ยื่นหนังสือรับรองการเทียบประกาศนียบัตร ซึ่งกรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรดังกล่าวประกอบการรับสมัครหากไม่มีหนังสือรับรองการเทียบประกาศนียบัตรจากกรมเจ้าท่าไม่อนุญาตให้สมัครและจะถือว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร

สนใจสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ https://fisheries.thaijobjob.com/

เครดิต: กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง