การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 21.00 น. นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ซึ่งผลสรุปยอดดังนี้

เรื่องอุทธรณ์ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2563
มีเรื่องอุทธรณ์ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ จำนวน 58 เรื่อง ประกอบด้วย

1. เรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จผลคือได้รับเงินเยียวยา จำนวน 18 เรื่อง

2 เรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จผลไม่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน 11 เรื่อง

3 เรื่องอุทธรณ์ที่ต้องส่งให้คณะกรรมการเยียวยาฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 29 เรื่อง

และยังมีเรื่องอุทธรณ์ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานกรมประมงอีกจำนวน 8 เรื่อง

โดยมียอดเรื่องอุทธรณ์ฯ สะสม ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 มีเกษตรกรมายื่นเรื่องอุทธรณ์ฯ ทั้งสิ้น จำนวน 962 เรื่อง โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ จำนวน 821 เรื่อง แบ่งออกได้ ดังนี้

1 เรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จผลคือได้รับเงินเยียวยา จำนวน 308 เรื่อง

2 เรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จผลไม่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน 122 เรื่อง

3 เรื่องอุทธรณ์ที่ต้องส่งให้คณะกรรมการเยียวยาฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 391 เรื่อง

และยังมีเรื่องอุทธรณ์ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานกรมประมงอีกจำนวน 141 เรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563