การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในการออกหนังสือรับรองสินค้าส่งออกของไทยปลอดเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19 Free Certificate)

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 50913 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดนนทบุรี ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนกรมประมง เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) พร้อมด้วยผู้แทน กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ และผู้แทนกรมควบคุมโรค
เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในการออกหนังสือรับรองสินค้าส่งออกของไทยปลอดเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19 Free Certificate) ให้แก่สถานประกอบการ ภายใต้ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยความร่วมมือระหว่าง 4 กระทวง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย