นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยากรณีเกษตรกรที่อยู่ในข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงที่เสียชีวิต ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยากรณีเกษตรกรที่อยู่ในข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมงที่เสียชีวิต ผ่านระบบ Video Conference