นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดยพิจารณาถึง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและการทำการประมงอย่างยั่งยืน และเยียวยาชาวประมงผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และคณะอนุกรรมการ MMPA เสนอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ