นายถาวร จิระโสภณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกประกาศกรมประมง กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงหอยทะเลภายในเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ด้วยระบบ video conference

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกประกาศกรมประมง กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงหอยทะเลภายในเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ด้วยระบบ video conference ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการออกประกาศกรมประมง รวมถึง (ร่าง)ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ฯ ที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงหอยทะเลซึ่งเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมให้มีคุณภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่น ต่อไป