การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 - 21.00 น. นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ซึ่งผลสรุปยอดสะสม ระหว่างวันที่ 21 - 26 พฤษภาคม 2563 มีเกษตรกรมายื่นเรื่องอุทธรณ์ฯ ทั้งสิ้น จำนวน 209 เรื่อง โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จ จำนวน 184 เรื่อง แบ่งออกได้ ดังนี้

1 เรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จผลคือได้รับเงินเยียวยา จำนวน 52 เรื่อง

2 เรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จผลไม่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน 63 เรื่อง

3 เรื่องอุทธรณ์ที่ต้องส่งให้คณะกรรมการเยียวยาฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 69 เรื่อง

และยังมีเรื่องอุทธรณ์ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานกรมประมงอีกจำนวน 25 เรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563