การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 - 21.00 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ซึ่งผลสรุประหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2563 มีเกษตรกรมายื่นเรื่องอุทธรณ์ฯ ทั้งสิ้น จำนวน 58 เรื่อง โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จจำนวน 56 เรื่อง แบ่งออกได้ ดังนี้

1 เรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จผลคือได้รับเงินเยียวยา จำนวน 18 เรื่อง

2 เรื่องอุทธรณ์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานกรมประมง จำนวน 2 เรื่อง

3 เรื่องอุทธรณ์ที่ต้องส่งให้คณะกรรมการเยียวยาฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 21 เรื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563