ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง อนุญาตให้ตัวแทนอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าพบเพื่อหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอสนับสนุนนักวิชาการกรมประมงเข้าร่วมถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านอาชีพในหลักสูตร “การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง อนุญาตให้ตัวแทนอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าพบเพื่อหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอสนับสนุนนักวิชาการกรมประมงเข้าร่วมถ่ายทอดทักษะความรู้ด้านอาชีพในหลักสูตร “การจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร” เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารมากยิ่งขึ้น เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค ไม่เฉพาะการบริโภคขั้นสุดท้ายเท่านั้นแต่รวมไปถึงขบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นต้นจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ จนกระทั่งผู้บริโภคในขั้นตอนสุดท้าย ดังนั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปในภายภาคหน้า จึงเป็นเรื่องที่กรมประมงให้ความสำคัญและพร้อมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง