ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมงเข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านหนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี
และนางสาวแสงเสริม แก้วดี หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ เข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านหนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยนายรุ่งเรือง ไชยมงคล ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ โครงการดังกล่าวกรมประมงเข้าร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน