การประชุมหารือในเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกรมประมง การปรับโครงสร้างกรมประมง 2563 และ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมประมง ทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย นายบรรจง จำนงศิตธรรม นายถาวร จิระโสภณรักษ์ นายวิชาญ อิงศรีสว่าง และนายบัญชา สุขแก้ว ร่วมประชุมหารือในเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกรมประมง การปรับโครงสร้างกรมประมง2563 และ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งได้ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย การแก้ไขปัญหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและมาตรฐานสินค้าประมง และการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563