รมว.เกษตรฯ ลุยสมุทรสงคราม ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำกว่า 1.5 ล้านตัว เร่งฟื้นฟูสัตว์น้ำในพื้นที่ พร้อมขยายผลการพัฒนาอาชีพแก่พี่น้องชาวประมงอย่างยั่งยืน

       วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ต่อยอด และการพัฒนาด้านประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตด้านประมงในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างความมั่นคงให้แหล่งก่อเกิดทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมขยายผลต่อยอดการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างเงินสร้างรายได้แก่พี่น้องชาวประมงในพื้นที่
    ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมและมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาด้านการประมงของทะเลฝั่งอ่าวไทยอีกแห่งหนึ่ง แต่จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบกับปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติลดจำนวนลงทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค 
  อย่างไรก็ตามจังหวัดสมุทรสงครามยังเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญหลากหลายชนิด ได้แก่ กุ้งทะเล ปูทะเล และสัตว์น้ำที่จับจากทะเลชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะปลาทูที่มีความนิยมในการบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัด และสร้างรายได้อย่างมากมายในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นที่มาของการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติด้วยการปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล เป็นการขยายผลการพัฒนาอาชีพด้านประมงของจังหวัดให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผลิตด้านการประมงสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน เกิดการสร้างเครือข่ายและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรและชาวประมงอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต
    นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมในรายละเอียดว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการสร้างเศรษฐกิจ สังคม และการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรประมง โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืน กรมประมงจึงได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผลิตด้านการประมง กำหนดจัดงาน “ต่อยอด และการพัฒนาด้านประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม” ขึ้น ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมปล่อยกุ้งกุลาดำจำนวน 1,500,000 ตัว และมอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชนทั้งหมด 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตำบลบางจะเกร็ง ตำบลคลองโคน ตำบลบางแก้ว ตำบลลาดใหญ่ ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางยี่สาร และตำบลแพรกหนามแดงอีก 4 ชุมชน เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ เป็นการสร้างฐานทรัพยากรเพื่อการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และมีส่วนในการขยายผลและต่อยอดการพัฒนาอาชีพด้านประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมกันนี้ยังมีการมอบเงินอุดหนุนโครงการให้แก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแก่ชุมชนกลุ่มตกกุ้งเชิงอนุรักษ์ยายแพงบางคนที และชุมชน
กลุ่มอาหารทะเลตากแห้ง จำนวน 200,000 บาท และมอบหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP แปลงใหญ่มะพร้าวแก่เกษตรกรจำนวน 5 รายและมอบพันธุ์พืชแก่ผู้นำชุมชนจำนวน 6 ราย รวมถึงมีการจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย
     รมว.เกษตรฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า จากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทำให้เกิดความสำเร็จของการจัดงานในวันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะได้ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของแหล่งผลิตทรัพยากร นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรและชาวประมงอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต