กรมประมง...ชงเข้ม ครม. ไฟเขียว ปล่อยงบฯ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กว่า 500 ล้านบาท หนุน “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล” ปี 65 ระยะที่ 1

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งข่าวดี การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ให้กรมประมงเร่งเดินหน้า “โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1” โดยปล่อยกู้แบบปลอดดอกเบี้ย ให้เกษตรกร 3 รอบการผลิต เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลรายย่อย และตอบสนองนโยบายในการเร่งฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลให้ได้ 400,000 ตัน ภายใน ปี พ.ศ. 2566

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้อีกครั้ง โดยตั้งเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตให้กลับมาอยู่ในระดับ 320,000 ตัน ในปี 2565 และ

400,000 ตัน ภายใน ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งกรมประมงได้เร่งดำเนินการแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของไทยให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงแต่ขาดสภาพคล่องให้ได้มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยง่าย ผ่านการจัดทำ “โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1” โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลสามารถกู้ยืมเงินทุนแบบปลอดดอกเบี้ยกับกรมประมงได้โดยตรงไม่ต้องผ่านสถาบันการเงิน ภายใต้กรอบวงเงินกู้รวม 500 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรในทุกพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุ้งทะเล รวมจำนวน 1,000 ราย โดยสามารถกู้ได้รายละไม่เกิน 500,000 บาทต่อ 1 รอบการผลิต และกู้ได้รายละไม่เกิน 3 รอบการผลิต ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่เริ่มทำสัญญาเงินกู้กับกรมประมง เพื่อใช้ในการจัดซื้อปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบด้วย ลูกพันธุ์กุ้งทะเล และอาหารกุ้งทะเล โดยเปิดให้เกษตรกรสามารถใช้หลักประกันประกอบการกู้ยืม ได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

1) ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันตามวงเงินกู้ หรือ

2) ใช้หลักทรัพย์ร่วมกับใช้บุคคลค้ำประกัน หรือ

3) ใช้บุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้ โดยให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/ราย และสามารถจับกลุ่มค้ำประกันกันเองได้

อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมประมงมีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวทันที โดยขอให้เกษตรกรผู้ลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสงค์ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ได้เตรียมตัวและทำการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ทาง https://www4.fisheries.go.th/.../site2/coastalaquaculture หรือ โทร. 0 2561 3997

ทั้งนี้ กรมประมงเชื่อมั่นว่า การเสริมสภาพคล่องด้วยการสนับสนุนสินเชื่อแบบปลอดดอกเบี้ยนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินทั้งระบบ ซึ่งจะสร้างศักยภาพในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยให้สามารถดันผลผลิตไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของไทยให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว