ขยายระยะเวลา โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 (คชก.64)

ประชาสัมพันธ์ กรมประมง
ขยายระยะเวลา!!! 
โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 (คชก.64)"

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลสมัครฯเข้าร่วมโครงการฯ

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2565
ณ ศูนย์ที่รับผิดชอบโครงการฯ ในพื้นที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
เว็บไซต์: https://www4.fisheries.go.th/coastalaquaculture
โทร. 0 2561 3997 และ 0 2940 6295
Line: สแกนเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ตามที่ปรากฎ

#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
#กรมประมง 

ดูน้อยลง