กรมประมงจัดวิทยากร เสริมความรู้กฎหมายประมงชุดปฎิบัติการ 4 ชุด เพิ่มประสิทธิภาพมาตรการป้องกันประมง IUU

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ กรมประมง กรุงเทพฯ กรมประมงบูรณาการร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดประชุมชุดปฏิบัติการชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับการประมง และการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านการประมงฯ และเจ้าหน้าที่สืบสวน ศพดส.ตร. ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเป็นมาของปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ซึ่งจำเป็นต้องให้การตรวจสอบเรือประมงและการทำประมงของไทยยังคงประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างให้การทำประมงและทรัพยากรประมงเกิดความยั่งยืนต่อไป

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงนโยบายการต่อต้านการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) อย่างจริงจังและเข้มงวด แม้คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศปลดใบเหลืองให้กับประเทศไทยมา 3ปีแล้ว อย่างไรก็ตามพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษามาตรฐานการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมง IUU อย่างต่อเนื่อง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขการทำประมง IUU ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมง ได้มอบหมายให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำประมงและแรงงานในภาคประมง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภายใต้คณะทำงานดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยการปฏิบัติงานของคณะทำงาน จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

1) ชุดปฏิบัติการด้านการตรวจสอบเพิ่มประสิทธิภาพด่านตรวจประมง

2) ชุดปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์แจ้งเข้าออกเรือประมง

3) ชุดปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจกลางทะเล

4) ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้านการประมงฯ และเจ้าหน้าที่สืบสวน ศพดส.ตร. ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าใจบริบทในการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU ซึ่งจำเป็นต้องให้การตรวจสอบเรือประมงและการทำประมงของไทยยังคงประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างให้การทำประมงและทรัพยากรประมงเกิดความยั่งยืน รวมทั้งการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภาคการประมงของประเทศไทย กรมประมงจึงได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดประชุมชุดปฏิบัติการชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับการประมง และการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU ให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจำนวนทั้งสิ้น 127 ท่าน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กระทรวงแรงงาน กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมเจ้าท่า

ซึ่งในส่วนของกรมประมงได้จัดส่งวิทยากรร่วมบรรยายโดยเนื้อหาการบรรยายจะครอบคลุม 4 หัวข้อ

ที่สำคัญ ได้แก่

1. ความเป็นมาและการแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU ของประเทศไทย

2. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

3. การควบคุมตรวจสอบเรือประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

4. กฎหมาย การดำเนินคดี และการทำสำนวนคดี ที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง IUU

รองอธิบดีฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การประชุมในครั้งนี้นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับประสิทธิภาพการทำงานด้านการตรวจติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง การทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการต่อต้านประมง IUU ในภูมิภาค และปลอดการทำประมง IUU ทั้งระบบ เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป