ประชาสัมพันธ์ การขอรับใบอนุญาตฯ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ

ประชาสัมพันธ์

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามเพาะเลี้ยงในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินการขอรับใบอนุญาต ตามประกาศกรมประมง เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางชนิดตามความในมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ที่สำนักงานประมงจังหวัดหรือสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ภายในวันที่ 14 กันยายน 2564

#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#กรมประมง