กรมประมง ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการจาก “กรมควบคุมโรค” โดยยึดหลัก

กรมประมง ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการจาก “กรมควบคุมโรค” โดยยึดหลัก....

D M H T T A

D = Distancing อยู่ห่างๆกันไว้

M = Mask Wearing ใส่แมสก์

H = Hand Washing หมั่นล้างมือ

T = Take the temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ

T = Testing ตรวจหาเชื้อโควิด-19

A = Application “ไทยชนะ”

เพื่อรับมือกับ >> โควิด - 19

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

#กรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#นายมีศักดิ์ภักดีคงอธิบดีกรมประมง