สหภาพยุโรปปรับรูปแบบหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ (Health Certificate)

สหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบฉบับใหม่ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235 ว่าด้วยการปรับแก้รูปแบบหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าซึ่งรวมถึงหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้า สัตว์น้ำ (Health Certificate) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 และได้มีการอนุโลมในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านโดยให้ใช้หนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำรูปแบบเดิมได้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

แม้ว่าสหภาพยุโรปจะมีการปรับรูปแบบของหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ แต่สาระสำคัญของ การรับรองยังคงเดิม โดยมีกฎระเบียบข้อกำหนด 3 เรื่องที่ต้องถือปฏิบัติ ได้แก่

1. สหภาพยุโรปได้ให้ความสำคัญและเข้มงวดต่อการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าเป็นอย่างมาก สินค้าสัตว์น้ำต้องมีคุณภาพและความปลอดภัยตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป

2. สินค้าสัตว์น้ำต้องผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองจากกรมประมงและมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อโรงงานที่สามารถส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรป

3. สินค้าสัตว์น้ำที่จะนำเข้าไปยังสหภาพยุโรปต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำที่ออกโดยกรมประมง ประกอบการนำเข้าสินค้าทุกรุ่น

ดังนั้น กรมประมงขอให้โรงงานที่ส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังสหภาพยุโรปรักษามาตรฐานการผลิตตามหลักการ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ให้ความเข้มงวดในการควบคุมการผลิตเพื่อให้สินค้าสัตว์น้ำมีความปลอดภัยสอดคล้องตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป สำหรับโรงงานที่ประสงค์จะส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังสหภาพยุโรปแต่ยังไม่ได้อยู่ในการรับรองของกรมประมง สามารถติดต่อรับการตรวจโรงงานได้ที่กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง

โรงงานที่มีที่ตั้งที่จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ติดต่อศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ที่ตั้ง 127 หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034-857282, 034-457423-4 โทรสาร 034-857192

โรงงานที่มีที่ตั้งที่จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ติดต่อศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง 20/62 หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 077-286943, 077-285807, 077-274232 โทรสาร 077-274231

โรงงานที่มีที่ตั้งที่จังหวัดพัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ติดต่อศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ที่ตั้ง 79/2 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-312037 โทรสาร 074-314797

โรงงานที่มีที่ตั้งที่จังหวัดนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ติดต่อกลุ่มตรวจประเมินระบบคุณภาพแหล่งแปรรูป กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง อาคารปรีดา กรรณสูต เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-5580150-5 ต่อ 13406-7 หรือโทรศัพท์/โทรสาร 02-5580142

ดูไฟล์ คลิ๊ก >>>> https://drive.google.com/.../15.../view...