ข่าวผู้บริหารกรมประมง

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านแม่แคะ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสุวิทย์ คชสิงห์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง กรมประมง พร้อมด้วย นางวนิดา ใสสว่าง ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านแม่แคะ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ..

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการแนวทางการดำเนินการในพื้นที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการแนวทางการดำเนินการในพื้นที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อนำเสนอต่อ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ โดยหารือจากข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่ดินกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา การใช้ประโยชน์ในที่ดินกว๊านพะเยา เพื่อบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ การชี้แนวเขตที่ดินและสอบเขตพื้นที่ตามแนวเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบริเวณกว๊านพะเยา ..

กรมประมง มอบประกาศ “เครื่องหมายตะเพียนทอง” ให้เกษตรกรรายแรก การันตีมาตรฐานสินค้าประมง ใน Fisheries Shop

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานโพธิ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้มอบประกาศ “เครื่องหมายตะเพียนทอง” สินค้าระดับคุณภาพชั้น 1 สินค้าคุณภาพมาตรฐานดีเยี่ยม ให้เกษตรกรจากวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนา จังหวัดปทุมธานี จำหน่ายสินค้าปลาดุกแปรรูป อาทิ หนังปลาดุกทอดกรอบ ปลาดุกเส้นทอด ปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกส้ม ฯลฯ ซึ่งเป็นเกษตรกรรายแรกที่ได้รับการรับรองฯ หลังจากมีการออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่า..

การประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และร่วมวิเคราะห์ความเ..

ประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้หารือในรายละเอียดเรื่องความคืบหน้าในการจัดทำรายงาน การแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU เพื่อนำเสนอสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้หารือในรายละเอียดเรื่องความคืบหน้าในการจัดทำรายงาน การแก้ไขปัญหาการทำประมง IUU เพื่อนำเสนอสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 ค่ะ#กรมประมง ..

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 26 พ.ย.63 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ผู้แทนกรมประมง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมจัดงาน ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี นางอรุณี รอดลอย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงา..

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม เรื่อง โรงเรียนชาวประมงพื้นบ้านยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม เรื่อง โรงเรียนชาวประมงพื้นบ้านยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 โดยได้ร่วมหารือกับ สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย ในประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการโรงเรียนชาวประมงอย่างยั่งยืน ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับองค์กรชุมชนประมง องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาด้านการประมง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์รู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอา..

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำเพื่อการประมงที่ยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand's National Fisheries Refugia Committee) ภายใต้โครงการ Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South Chaina Sea and Gulf of Thailand ครั้งที่ 7 (1/2563)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่หลบภัยสัตว์น้ำเพื่อการประมงที่ยั่งยืนของประเทศไทย (Thailand's National Fisheries Refugia Committee) ภายใต้โครงการ Establishment and Operation of a Regional System of Fisheries Refugia in the South Chaina Sea and Gulf of Thailand ครั้งที่ 7 (1/2563) เพื่อรับทราบและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Fisheries Refugia ระหว่า..

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การจัดทำคำของบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นตำ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การจัดทำคำของบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นตำ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้พิจารณาข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของแผนงานบุคลากรภาครัฐและรายจ่ายประจำขั้นต่ำ รวมถึงหารือเรื่อง ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน เป็นต้น ..

นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุม คณะผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 7/2563 เพื่อหารือการกำหนดตัวชี้วัดผู้บริหารหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุม คณะผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 7/2563 เพื่อหารือการกำหนดตัวชี้วัดผู้บริหารหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) หารือโครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมงระดับประเทศ และการมอบหมายผู้รับผิดชอบเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการฯ ..