ข่าวผู้บริหารกรมประมง

การประชุมหารือผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 1/2563 ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ..

การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 - 21.00 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 ของกรมประมง ซึ่งผลสรุประหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2563 มีเกษตรกรมายื่นเรื่องอุทธรณ์ฯ ทั้งสิ้น จำนวน 58 เรื่อง โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จจำนวน 56 เรื่อง แบ่งออกได้ ดังนี้1 เรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จผลคือได้รับเงินเยียวยา จำนวน 18 เรื่อง2 เรื่องอุทธรณ์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานกรมประมง จำนว..

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมประมงและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจ.สุพรรณบุรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมประมงและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจ.สุพรรณบุรีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยมีว่าที่ ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อคิดเห็น และปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพประ..

ชมวิถีการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ของฟาร์มเกษตรกรแปลงใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี หลังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ปัจจุบันยิ้มได้หลังหันมาร่วมมือกับกรมประมงร่วมวางแผนกระจายผลผลิต

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผอ. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น และคณะได้เยี่ยมชมมานิตย์ฟาร์ม โดยฟาร์มดังกล่าวเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของกรมประมง และได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมประมง รวมถึงเป็นหนึ่งในฟาร์มที่ได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยทางฟาร์มได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อร่วมวางแผนการนำผลผลิตใ..

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมงและคณะลงพื้นที่พบปะพูดคุยพร้อมรับฟังปัญหาตลอดจนให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามบ้านสะพานพัฒนา ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผอ. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น และคณะลงพื้นที่พบปะพูดคุยพร้อมรับฟังปัญหาตลอดจนให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามบ้านสะพานพัฒนา ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เพื่อเพิ่มช่องทางการขายและสามารถให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภคในตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ..

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมงและคณะ เยี่ยมชมบรรยากาศการซื้อขายกุ้งก้ามกรามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามบ้านสะพานพัฒนา ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผอ. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงฯ และคณะ เยี่ยมชมบรรยากาศการซื้อขายกุ้งก้ามกรามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กุ้งก้ามกรามบ้านสะพานพัฒนา ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ณ ตลาดขายกุ้งกลุ่มแปลงใหญ่ ปั้ม ปตท.เลี่ยงเมือง โดยตลาดดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับปั้ม ปตท. เพื่อช่วยเกษตรกรกระจายสินค้าสัตว์น้ำให้กับเกษตรกร ..

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบออนไลน์ (VDO Conference) โดยพิจารณาถึง การคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเลเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัด..

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมผลการปฏิบัติงานกองตรวจการประมง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมผลการปฏิบัติงานกองตรวจการประมง โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง -รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน -การดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร จำนวน 144 กลุ่ม ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล 2.กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง -รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 3.กลุ่มพัฒนาเทคโ..

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผอ. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงฯ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมให้คำแนะนำและการส่งเสริมการขายในตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผอ. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงฯ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมให้คำแนะนำและการส่งเสริมการขายในตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี สำหรับตลาดดังกล่าวได้ริเริ่มขึ้นจากแนวความคิดของ นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีความต้องการการหาช่องทางกระจายสินค้าให้กับเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม หลังประสบปัญหาราคาตกต่ำเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส C..

การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 กรมประมง ประจำวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 - 21.00 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์การเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด 19 กรมประมง ประจำวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 โดยมีเกษตรกรมายื่นเรื่องอุทธรณ์แล้ว จำนวน 44 เรื่องซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จทั้ง 44 เรื่องแบ่งออกได้ ดังนี้ 1 เรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จผลคือได้รับเงินเยียวยา จำนวน 11 เรื่อง 2 เรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จผลไม่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน 21 เรื่อง 3 มีเ..