ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.ยาวประมาณ ๖๙๙ เมตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม กรมประมง มีความประสงค์จะประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.ยาวประมาณ ๖๙๙ เมตร  ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ..

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.ยาวประมาณ ๖๙๙

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.ยาวประมาณ ๖๙๙ เมตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา

..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุก)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ..

รายการแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

..

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.ยาวประมาณ ๖๙๙ เมตร  ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม กรมประมง มีความประสงค์จะประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.ยาวประมาณ ๖๙๙ เมตร  ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ..

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.ยาวประมาณ ๖๙๙ เมตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.ยาวประมาณ ๖๙๙ เมตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ..

ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ..

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.ยาวประมาณ ๖๙๙ เมตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม กรมประมง มีความประสงค์จะประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางส่งน้ำ คสล.ยาวประมาณ ๖๙๙ เมตร ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) คลิกเพื่อดูรายละเอียด..