ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน  1,077

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 03.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทปลาตุหนามีชีวิต จำนวน 11 กล่อง น้ำหนัก 340 กิโลกรัม ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบินที่ FD/850 ตรวจสอบถูกต้องตรงตามใบอนุญาต จึงได้ออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน และอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 8/2563

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 01.45 น.เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ประเภทปลาสวยงามมีชีวิต จำนวน 8 กล่อง ปริมาณ 9335 ตัว ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ FD/359 ตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามใบอนุญาตส่งออก จึงตรวจปล่อยอนุญาตให้ส่งออกต่อไป

ประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 8 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7/2563

ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสิ่งของที่ผิดกฎหมาย ตรวจสัมภาระผู้ผ่านแดนมาจากฝั่งกัมพูชา ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด