เกษตรแปลงใหญ่  1,345

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมัครงานประมง

ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

รายงานผลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เดือนเมษายน 2563

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงาย สขร. มีนาคม 2563

กปม.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ “ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร”

ติดตามผลการรับพันธุ์ขยาย ปี 60-62

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบฯ (FSW)

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๙    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเ