นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินงานคลัสเตอร์กุ้งก้ามกราม ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมงที่เกี่ยวข้อง

   20 อ่าน : 17 ชั่วโมง

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินงานคลัสเตอร์กุ้งก้ามกราม ร่วมด้วยข้า.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง และนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า ออก (pipo) ตรัง

   29 อ่าน : 18 ชั่วโมง

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการก.. 

นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการวันกุ้งสุพรรณ ครั้งที่ 3

   31 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการวันกุ้งสุพรรณ ครั้งที่ 3โด.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานการควบคุมเรือประมง (Daily Brief) ครั้งที่ 2/2563

   27 อ่าน : 3 วัน

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมค.. 

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   39 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี กรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการวิ.. 

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้แทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการจัดหางานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประชุมเตรียมการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายรองรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง โดยใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   39 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้.. 

กรมประมงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง รุ่นที่ 2

   32 อ่าน : 4 วัน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 กรมประมงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเ.. 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ได้รับเกียรติจากท่านบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง มาเยี่ยมเยียน

   44 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ได้รับเกียรติจากท่านบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง มาเยี่ยมเยียน พู.. 

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการชุมชนประมงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

   43 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการปร.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ จ.ปัตตานี 

   56 อ่าน : 6 วัน

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และคณะลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อพบปะทักทายกับเด็กนักเรียนจาก 4 โรงเรียน.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2020

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900