DOF RSS Feed
22 กรกฎาคม 2562 bookmark 

DOF
    แวดวงกรมประมง


  ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ..  new article

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์   คลิกอ่านต่อ..

 ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ..


    (..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  แสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่..  new article

แสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่  คลิกอ่านต่อ..

 แสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่..


   ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

แสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอ..  

ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอ  คลิกอ่านต่อ..

 ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอ..


    ..คลิกอ่านต่อ

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ประชาสัมพันธ์โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ประชาสัมพันธ์การประชุม World Shrimp Trade Conference & Exhibition 2019..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ประชาสัมพันธ์การประชุม World Shrimp Trade Conference & Exhibition 2019...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ทีมงานสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลสามชุก จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเ..new article

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ทีมงานสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลสามชุก จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

   ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ภัยแล้งและติดตามการแก้ไขปัญหากองดินจากการขุดลอกกว๊านพะเยา ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ภัยแล้งและติดตามการแก้ไขปัญหากองดินจากการขุดลอกกว๊านพะเยา ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ลงพื้นที่ตรวจราชการใน จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปร..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ลงพื้นที่ตรวจราชการใน จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปร...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มาให้การต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

พบปะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มาให้การต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

 เปิดให้บริการเเล้ว : 336 หน่วยงาน

img
สถานการณ์กับกรมประมง

img
จัดซื้อจัดจ้างกรมประมง ระบบ e-GP

   (2019-07-19) ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ เพื่อนำสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ (เปิดบ้านงา |  4    (2019-07-15) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  12    (2019-07-11) ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  11    (2019-07-09) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาร์ทีเมีย จำนวน ๑๐๐ โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  31    (2019-07-08) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามภาคตะวันตก ภายใต้ชื่องาน มหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประมงรวมใจภักดิ์ ครั้งที |  10
   (2019-06-25) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |  70    (2019-06-25) ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีเพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  41    (2019-06-11) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  36    (2019-06-10) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  45    (2019-05-30) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  75
   (2019-07-19) ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ เพื่อนำสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ (เปิดบ้านงา |  3    (2019-07-15) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  5    (2019-07-11) ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  6    (2019-07-09) ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาร์ทีเมีย จำนวน ๑๐๐ โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  15    (2019-07-08) ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาการจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามภาคตะวันตก ภายใต้ชื่องาน มหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประมงรวมใจภักดิ์ ครั้งที |  6
   (2019-07-22) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างซ่อมแซมระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างซ่อมแซมรางส่งน้ำคอนกรีตในระบบงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้อน้ำมันดีแก๊สโซฮอลล์ 91 จำนวน 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   (2019-07-22) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (2019-07-10) ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันระดับภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  7    (2019-07-04) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ FMC ระยะที่ 3 (งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ |  14    (2019-06-28) ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร ๓ กิจกรรม จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  18    (2019-06-28) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |  14
   (2019-07-22) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างทำตัวอย่างทดสอบแพลงก์ตอนพืชสกุลที่สร้างพิษในน้ำทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างทำตรายาง จำนวน 26 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (2019-07-22) ซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีนไม่น้อยกว่า 32% จำนวน 53 กระสอบ, พันธุ์กบ อายุ 30-45 วัน จำนวน 120 ตัว เป็นเงิน 29,510 บาท โ

img
ประกาศกรมประมง

   (2019/07/11) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดโซฟารับแขก และเก้าอี้ประชุม ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/07/15) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/07/02) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/07/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2019/07/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..
   (2019/05/07) ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2019/04/18) ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/03/25) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์..    (2019/03/11) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กองโคร..    (2019/03/13) ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์..
   (2019/07/22) เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/07/11) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงออกใบอนุญาตทำการประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯ กองบริห..    (2019/07/09) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศร..    (2019/07/04) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ FMC ระยะที่ 3 (งานปรับปรุงสิ่งก..    (2019/06/26) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้..
   (2019/07/11) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดโซฟารับแขก และเก้าอี้ประชุม ของสำนักงานเลขานุการกรม..    (2019/07/15) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/07/02) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2019/07/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2019/07/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..
   (2019/07/19) ราคากลาง โครงการจัดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ เพื่อนำสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่" (เปิ..    (2019/07/12) ราคากลาง จ้างพิมพ์บัตรประจำตัวผู้ทำการประมง จำนวน 40,000 ใบ ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2019/06/14) ราคากลาง จ้างจัดนิทรรศการด้านการประมง ภายใต้แนวคิด "ภูผา ธารา สู่มหานที" ในงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 31 ของก..    (2019/06/21) ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค..    (2019/06/22) ราคากลาง โครงการต่อแพบรรทุกรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา..
   (2018/06/06) สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..

  (2019-06-28) ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ จ.ตราด   ผู้สนใจ: 38

  (2019-06-18) รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล..

   สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง   ผู้สนใจ: 52

  (2019-05-21) มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) จ.ฉะเชิงเทรา   ผู้สนใจ: 39

  (2019-04-22) มีความประสงค์จ้ดจ้างเอกชนดำเนินงาน..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) จ.ฉะเชิงเทรา   ผู้สนใจ: 82

  (2019-03-22) มีความประสงค์จัดจ้างเอกชนดำเนินงาน..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) จ.ฉะเชิงเทรา   ผู้สนใจ: 44

  (2019-07-22) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ไม่มีผู้สนใจ

  (2019-07-22) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ไม่มีผู้สนใจ

  (2019-07-22) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาและบริการ..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ไม่มีผู้สนใจ

  (2019-07-22) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง จ.พัทลุง   ไม่มีผู้สนใจ

  (2019-07-14) ประกาผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบเรือประมงและตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ ..

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   ไม่มีผู้สนใจ

  (2019-07-19)  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่ว..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์   ผู้สนใจ: 22

  (2019-06-21) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป..

   กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.กรุงเทพมหานคร   ผู้สนใจ: 70

  (2019-06-24) ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ (สอบพนักงานราชการ 2562)..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์   ผู้สนใจ: 71

  (2019-06-12) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ปี 2562 ..

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์   ผู้สนใจ: 46

  (2019-06-12) ใบรับรองแพทย์ กพ...

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์   ผู้สนใจ: 27


 Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives | กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

 หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมประมง  แผนบริหารความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (Business Continuity Planning : BCP)  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมประมง ปี 2561 (Information Security Policy)  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 ฉบับเต็ม  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 บทสรุปผู้บริหาร  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2555-59  รายชื่อหน่วยงานผ่านความเห็นชอบการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ฯ ของหน่วยงานรัฐ  แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561 (IT Contingency Plan)  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สังคมออนไลน์ 2562 (Social Media Policy)  หนังสือรับรองบริการฯ สรอ.2558  แจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  เศรษฐกิจดิจิทัล  กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ  แนวทางการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) รองรับ IPv6
สงวนลิขสิทธิ์ 2016-2019 : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง
กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | fax 0-2562-0564 | e-mail  it@dof.in.th

  achecker w3c SSL


loading โหลดหน้านี้: 3.6938 วินาที