ด่านตรวจประมงระนอง  ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR  40
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)  นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2564-FILE2  1
 ด่านตรวจประมงสะเดา  ข่าวสาร กคส. ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563  65
 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)  นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2564  2
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี  งานวิจัยศึกษาการเลี้ยงปลายี่สกเทศในกระชังฯ  1
 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก  87
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี  งานวิจัยพลวัตประชากรปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจและนิเวศวิทยาฯ  1
 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า  53
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี  งานวิจัยการประเมินศักยภาพแหล่งน้ำต่อการรองรับปริมาณการเลี้ยงปลาในกระชังฯ  1
 ด่านตรวจประมงปาดังเบซาร์  ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า  47
12 ต.ค. 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่  57
08 ต.ค. 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ และหน่วยงานในสังกัด  56
07 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตาก : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ(งานพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตราฐาน)  27
07 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตาก : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ(งานทำความสะอาดสำนักงาน)  21
02 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงสุรินทร์ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ  41
02 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงสุรินทร์ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการ  26
01 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตราด : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด  29
01 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตราด : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล  23
01 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตราด : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล  37
01 ต.ค. 2563  ด่านตรวจประมงตราด : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล  31
28 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  เช่าใช้บริการ Internet ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 งวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างขนส่งจุลินทรีย์ ปม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
27 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
27 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศเชิญชวน  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 2 ไร่ จำนวน 5 บ่อ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1
27 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศเชิญชวน  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 0.5 ไร่ จำนวน 9 บ่อ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1
27 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศราคากลาง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 2 ไร่ จำนวน 5 บ่อ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4
27 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศราคากลาง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 0.5 ไร่ จำนวน 9 บ่อ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2
27 ต.ค. 2563  กรมประมง : กรมประมง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 2 ไร่ จำนวน 5 บ่อ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1
26 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) ของกองบริหารการคลัง 26 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  เอกสารประกวดราคา การจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 21 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 20 ต.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลางโครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 20 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับรอง จำนวน 2,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 20 ต.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลางโครงการพัฒนาการให้บริการและควบคุมวัตถุอันตรายผ่านระบบดิจิทัล ของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต 19 ต.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน 4 แห่ง 4 จังหวัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTANT POLICIES)

เจ้าหน้าที่กรมประมง

ระบบสารสนเทศภายใน

ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ส่วนกลาง