. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในประชุมชี้แจงสถานการณ์การประกาศเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 คณะกรรมการฯ ชุดที่ 1 เข้าตรวจประเมินและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฏร์ธานี

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นไปเกี่ยว" สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยพ่อหลวงอย่างพอเพียง

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 สำรวจเรือประมง

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 240/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับนองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง

 กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) จังหวัดพิจิตร

 วันที่ 18 พย.62 เวลา 14.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต2 สงขา เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อตกลงในประเด็นที่ทางเทศบาลนครสงขลาจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ท่าเทียบเรือรือบริเวณสะพานไม้....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) จังหวัดสงขลา

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนพืช

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) จังหวัดระยอง

 พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย???? ?? ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม จังหวัดนครพนม

 ประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก จังหวัดตาก

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) มาแจ้งการมีไว้ครอบครอง พ.ศ.2562

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาสำรวจความประสงค์ของเกษตรกรในการสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 กิจกรรม: จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ระนอง จังหวัดระนอง

 ชุด FIT เข้าตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง สมุทรสงคราม

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

  นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 1/2563

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมผู้บริหารกรมประมง ให้การต้อนรับ พลโท วุฒิชัย นาควานิช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. พร้อมคณะผู้บริหารศูนย์อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน.

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เดินทางเข้าพบ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ณ กรมเจ้าท่า

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนภารกิจการถ่ายโอนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกรมประมง ครั้งที่ 1/2563

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป***ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ***

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

  นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ระบบออกใบอนุญาตทำการประมงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-license)

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 มีกุ้งก้ามกราม จำหน่าย วันนี้ - 22 พย 62 .

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ศพม.ระยอง จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดตั้งธนาคารปูม้า

 กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) จังหวัดสมุทรสาคร

 การจัดฝึกอบรม หลักสูตร การจัดตั้งธนาคารปูม้าชุมชน ณ ชุมชนคลองไชยเชษฐ์ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) จังหวัดระยอง

 เรือตรวจประมงทะเล 106 ออกปฏิบัติงาานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) จังหวัดระยอง

 การตรวจฟาร์ม และตัดสินการประกวด ของคณะกรรมการประกวดปราชญ์เกษตรดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 16 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย