ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ข่าวสาร กคส. ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561

 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา จังหวัดสงขลา

 วันที่ 8 ธันวาคม เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตากได้ทำการสุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกไปประเทศเมียนมา ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก จังหวัดตาก

 ปลาหมูน่าน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน จังหวัดน่าน

 ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร