ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 กรมประมง กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก หลักสูตร “มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงนอกน่านน้ำ”

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 ณ เมืองเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 9 (The 9th Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation between Myanmar and Thailand)

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

 ประกาศกรมประมง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตากได้ทำการสุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกไปประเทศเมียนมา

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก จังหวัดตาก

 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) จังหวัดภูเก็ต

 การช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ประสบอุทกภัย

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ  เขต 1 (เชียงราย) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตรวจสอบตู้สินค้าปลากะตักตากแห้ง ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน   ณ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ขอแจ้งประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9ุ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตรัง ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้

 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง จังหวัดตรัง

 ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ.2561

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก จังหวัดตาก

 ปฏิบัติงานประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ (Maximum Sustainable Yield : MSY) และการประเมินผลการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (Catch per unit effort : CPUE) จากการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำโดยเรือสำรวจประมง 9 บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) จังหวัดสงขลา

 ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศเยอรมนี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตากได้ทำการสุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำส่งออกไปประเทศเมียนมา

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก จังหวัดตาก

 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ.2561

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตากได้ทำการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก จังหวัดตาก

 นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วิชัยดิษฐ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 93 (TBC - 93)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย

 บรรยาย "หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

 กรมประมง กรุงเทพมหานคร

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เข้าเยียมชมโครงการฯ

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่