ผลงานวิชาการ

 UIP: 187 IP |  Page View: 258 PV

ผลงานวิชาการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

1.การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์กุ้ง