ผลงานวิชาการ

 UIP: 1,304 IP |  Page View: 1,772 PV

ผลงานวิชาการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

1.การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์กุ้ง

คู่มือแนวทางตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี

 (3.78MB) ดาวน์โหลดที่นี่