ผลงานวิชาการ

 UIP: 390 IP |  Page View: 513 PV

ผลงานวิชาการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

1.การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาคลัสเตอร์กุ้ง