Click to open Popup

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

1

ประชาสัมพันธ์กรมประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี  รายงานด้านการบัญชี มิ.ย.63
 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพื่มเติม บริเวณคลองท่าเรือ ท้องที่ ม.1 และ 11 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช  191
 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สัตว์น้ำที่นำเข้า-ส่งออกประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2563  3
 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนรับฟังปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  70
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง  เดือน มิถุนายน 2563  3
 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนรับฟังปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  130
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง  เดือน มิถุนายน 2563  3
 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนรับฟังปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  82
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง   3
 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตามความก้าวหน้า ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนรับฟังปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  88
09 ก.ค. 2563  กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด : พนักงานราชการ  ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  111
08 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ  9
08 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมาบริการด้านการสื่อสาร  8
08 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะ  23
03 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง  34
03 ก.ค. 2563  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง : พนักงานราชการ  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชการ  100
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11
02 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12
01 ก.ค. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25
09 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
09 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
09 ก.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จพนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
09 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
09 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
09 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
09 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
09 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
09 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
09 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
09 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 08 ก.ค. 2563  กรมประมง : ราคากลาง  ราคากลาง ซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 23 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 08 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ราคากลาง ซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 23 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา 03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 03 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดจ้างเพื่อขยายขอบข่ายระบบ ตรวจสอบย้อยกลับให้ครอบคลุมเรือประมงพื้นบ้าน 1 ระบบโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ของกองกฎหมาย 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ก.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTANT POLICIES)

บริการประชาชน

การขอใบอนุญาต หนังสือรับรอง การให้บริการประชาชน

เจ้าหน้าที่กรมประมง

 ระบบสารสนเทศภายใน

 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 เว็บไซต์ส่วนกลาง