เอกสารราชการ 2 ภาษา

 UIP: 1,418 IP |  Page View: 2,117 PV

คู่มือการออกหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)

 (0.03MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์น้ำควบคุมเฉพาะ

 (0.04MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คู่มือการแก้ไขรายการชึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

 (0.05MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คู่มือการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ว่าขายได้ในประเทศไทย

 (0.03MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

แบบบันทึกประกอบคำขออนุญาตนำเข้ากุ้งทะเลเพื่อนำเข้ามาเพาะพันธุ์

 (0.01MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำร้องขอรับการตรวจสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก

 (0.08MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

แบบฟอร์มเข้าตรวจประเมินสุขอนามัยฟาร์มเพื่อการส่งออก

 (0.18MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่าน ตามาตรา 23 หรือมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 (0.16MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำขอหนังสือรับรองสัตว์น้ำที่มิได้อยู่ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) พ.ศ.2547

 (0.02MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

ประกาศกรมประมง เรื่อง แบบใบรับรองนำเข้า ส่งออกสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นชนิดพันธุ์อื่น นอกจากสัตว์ในกลุ่ม 1 และ 2 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 (0.02MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ (ภาษาอังกฤษ)

 (0.02MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานกักกันสัตว์น้ำ (ภาษาอังกฤษ)

 (0.04MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำขอแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ ทส.5)(Request for Amendment of Certificate of registration of the Especially controlled animal Feed)

 (0.27MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำขอแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ นส.4)(Request for Importation of Feed to The Kingdom of Thailand )

 (0.16MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมปล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) (แบบ ทส. 2-2)(Request for certificate of registration of the especially controlled animal feed Type : Premix)

 (0.27MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ (แบบ ทส.4)(Request for certificate of registration of the especially controlled animal feed Supplementary feed )

 (0.17MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์สำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์ (แบบ ทสง 2-1)(Request for certificate of registration of the especially controlled animal feed Type : complementary feed or concentrate Feed)

 (0.19MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Declaration of Intent Administration with Honesty and Integrity)

 (0.22MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้วัตถุดิบแปรรูปจากสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น (General Requirements and Conditions on the Use of Processed Raw Materials from Pre - processing Establishment)

 (0.60MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งทะเลเพื่อขอนำเข้ามาเพาะพันธุ์ (Application for registration of marine shrimp breeding farm for broodstock importation)

 (0.07MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

ข้อกำหนดการตรวจรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบของโรงงาน (Requirements for Certification of Factory Testing Laboratory)

 (1.92MB) ดาวน์โหลดที่นี่