เอกสารราชการ 2 ภาษา

 UIP: 1,122 IP |  Page View: 1,595 PV

คำขอแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (แบบ ทส.5)(Request for Amendment of Certificate of registration of the Especially controlled animal Feed)

 (0.27MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำขอแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ นส.4)(Request for Importation of Feed to The Kingdom of Thailand )

 (0.16MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมปล้ว ชนิดสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) (แบบ ทส. 2-2)(Request for certificate of registration of the especially controlled animal feed Type : Premix)

 (0.27MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ (แบบ ทส.4)(Request for certificate of registration of the especially controlled animal feed Supplementary feed )

 (0.17MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุที่ผสมแล้ว ชนิดอาหารสัตว์สำเร็จรูปหรือหัวอาหารสัตว์ (แบบ ทสง 2-1)(Request for certificate of registration of the especially controlled animal feed Type : complementary feed or concentrate Feed)

 (0.19MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

ประกาศเจตจำนง การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Declaration of Intent Administration with Honesty and Integrity)

 (0.22MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้วัตถุดิบแปรรูปจากสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น (General Requirements and Conditions on the Use of Processed Raw Materials from Pre - processing Establishment)

 (0.60MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

คำขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งทะเลเพื่อขอนำเข้ามาเพาะพันธุ์ (Application for registration of marine shrimp breeding farm for broodstock importation)

 (0.07MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

ข้อกำหนดการตรวจรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบของโรงงาน (Requirements for Certification of Factory Testing Laboratory)

 (1.92MB) ดาวน์โหลดที่นี่