โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

 UIP: 1,931 IP |  Page View: 3,931 PV

วิดิทัศน์องค์ความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน ชุดที่1  

..

การเพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

..

117 อาชีพกสิกรรมทางเลือก 

..