สถานะการณ์แก้ปัญหาภัยแล้งด้านการประมง

 UIP: 1,159 IP |  Page View: 2,030 PV

สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประมง ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 (0.25MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประมง ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2562

 (0.25MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

โครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประมง ปี 2561/62

 (0.25MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้ง ด้านการประมง ปี 2561/62 (ธ.ค.61 - พ.ค.62) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

 (0.22MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

สรุปผลการดำเนินงานโครงการภัยแล้ง ปี2561

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61 และแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561 (ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61 และแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561 (ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2561

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

ผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61 และแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561 (ด้านการประมง)

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61 และแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561 (ด้านการประมง) ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

ผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ด้านการเกษตร ปี 2560/61 ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561

 (0.06MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/61 และแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561 (ด้านการประมง)

 (1.76MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

โครงการภายใต้แผนเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60

 (0.11MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

สรุปผลโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง ประจำปี 2559

 (0.02MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

 (0.04MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานแผน ผล และงบประมาณโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2559

 (0.14MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง กรมประมง (ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2559)

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

 (0.13MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 (0.12MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

 (0.11MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 29 เมษายน 2559

 (0.11MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง ประจำวันที่ 21 เมษายน 2559

 (0.11MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 12 เมษายน 2559

 (0.09MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 8 เมษายน 2559

 (0.08MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง)ประจำวันที่ 4 เมษายน 2559

 (0.08MB) ดาวน์โหลดที่นี่ 

รายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง (กรมประมง) ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2559

 (0.07MB) ดาวน์โหลดที่นี่