Click to open Popup

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

1

ประชาสัมพันธ์กรมประมง

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้ส่งออก  83
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563  1
 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง  ด่านตรวจสัตว์นำ้ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจสอบสินค้าสัตว์นำ้นำเข้า  55
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563  2
 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร  กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร  51
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี  รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563  1
 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก  สถานที่ติดต่อ  4
 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่  กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน  39
 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการบำรุงรักษา ซ้อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน 5กง 6604 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน (4 รายการ) ประจำปี 2563   1
 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี  จับได้แล้วจระเข้ บึงห้วยเจริญสุข   81
03 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ  23
02 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุการเกษตร  13
02 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุก่อสร้าง  7
02 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน  6
02 มิ.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8
02 มิ.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเพื่อปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5
02 มิ.ย. 2563  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6
01 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  9
01 มิ.ย. 2563  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง : ผู้ชนะจ้างเหมาชั่วคราว  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ  6
01 มิ.ย. 2563  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) : พนักงานราชการ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และกำหนดวัน/เวลา/สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1  38
04 มิ.ย. 2563  กรมประมง : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  วัสดุเชื้อเพลิง
28 พ.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
28 พ.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
28 พ.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ่อดินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเม็น บ้านปางพริก ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
29 พ.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุสำนักงานฯ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
01 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อชุดนิติวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1
01 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก  ซื้อชุดนิติวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2
04 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 04 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 04 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 02 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 02 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง จำนวน 21 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง 02 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 01 มิ.ย. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 29 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 29 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุสำนักงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 พ.ค. 2563  กรมประมง : ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ปั้มน้ำมอเตอร์ ขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (MOAC IMPORTANT POLICIES)

บริการประชาชน

การขอใบอนุญาต หนังสือรับรอง การให้บริการประชาชน

เจ้าหน้าที่กรมประมง

 ระบบสารสนเทศภายใน

 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 เว็บไซต์ส่วนกลาง